Input en Output.

Kwaliteitsimpuls ruilen tegen woonbestemmingen, dat kan verder gaan dan bouwen in streekeigen stijl alleen. Voor het bouwen van meer woonoppervlak dan de huidige Rood voor Rood regeling toestaat, mag de Gemeente een extra prestatie verlangen. Dit is de input en de output van een kosten/baten neutrale ontwikkeling.


Input
De kwaliteitsinbreng is afhankelijk van het soort erf. Bij Transformatie Erven kan dit bijvoorbeeld het plaasten van een hooiberg zijn, waarmee de culturele waarde wordt vergroot. Bij het Restauratie Erf is die culturele waarde reeds aanwezig, maar kunnen voorwaarden worden gesteld aan de openbaarheid, zoals bijvoorbeeld de plaatsing van een bankje of het aanleggen van een fietspad. Het Reconstructie Erf is een kostbare. Het terugbrengen van streekeigen bebouwing alleen is meestal het maximaal haalbare.


Output.
De uiteindelijke balans tussen de intensivering van bestemming en de grootte van het kwaliteitsbehoud, is ter goedkeuring van de overheden. De output is het aantal toestane wooneenheden.


Of een boerenerf in aanmerking komt voor transformatie, is in regie van de Gemeente. In dat geval wordt met een erfconsulent een Roodplan gemaakt, waarbij de te behouden bouwvolumes staan opgetekend. In het Groenplan worden de waardevolle bestaande bomen en te handhaven ecologische componenten vastgelegd. Samen leiden ze tot het nieuwe Erfinrichtingsplan. Een situatief Beeldkwaliteitplan opgesteld waarin regels zijn vastgelegd ten aanzien van bouwvolume (bouwhoogten en dakhellingen) en het ambitieniveau (materiaal- en kleurgebruik).